Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R)

Pokyny ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

 

1. Požadavky ke zkoušce

2. Formální průběh zkoušky

3. Aktuální odborná literatura a legislativní předpisy vztahující se ke kariérovému poradenství ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů

 

1. Požadavky ke zkoušce: 

Uchazeč je povinen před vykonáním zkoušky zpracovat vlastní portfolio kariérového poradce (viz příloha č. 1: ukázka portfolia), kterým dokládá svoji kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty. Portfoliem dokládá své znalosti a dovednosti.

Portfolio doručí uchazeč nejméně jeden měsíc před konáním zkoušky autorizované osobě (v elektronické podobě na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.

 

Ke zkoušce si přineste:

 doklad o Vaší totožnosti (např. občanský průkaz)

 doklad o ukončeném (nejvyšším dosaženém) vzdělání

 

Na začátku zkoušky budete seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v místě konání zkoušky. Seznámení s těmito předpisy potvrdíte svým podpisem do protokolu.

 

2. Formální průběh zkoušky

Uchazeč formou ústního ověření a praktického předvedení prokáže svoje dovednosti, znalosti a schopnosti pro kompetence.

V učebně bude po dobu zkoušky vybavení dle hodnotícího standardu: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1538-

Karierovy_poradce_pro_vzdelavaci_a_profesni_drahu/revize-696/HodnoticiStandard .

Doba přípravy na zkoušku:

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut.

Doba pro vykonání zkoušky:

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Zkouška probíhá v souladu s požadavky hodnotícího standardu pro všechny typy kompetencí:

Hodnotící standardKarierovy_poradce_pro_vzdelavaci_a_profesni_drahu/revize-696/HodnoticiStandard .

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů.

 

3. Doporučená odborná literatura a legislativní předpisy vztahující se ke kariérovému poradenství ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů

 

Doporučená literatura

1. BOBYSUDOVÁ, K.: Koordinátor autoevaluace. Poradenské dovednosti. NIDV, Praha 2011.

2. DRAHOŇOVSKÁ, P., I. ELIÁŠKOVÁ, I.: Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. Publikace projektu VIP Kariéra II – KP, Praha, 2011.Dostupné z WWW: http://www.nuov.cz/vip2/analyza-prace- a-potreb- poradcu-v- oblasti-karieroveho

3. DRAPELA, V., HRABAL, V. A KOL.: Vybrané poradenské směry. Karolinum, Praha 1995.

4. DUPUY, E.: Úspěšný dialog. Portál, Praha 2002.

5. EGAN, G.: The Skilled Helper: A systematical Approach to Effective Helping. Brooks/Cole Pub. Co., London, 1986.

6. FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi. Portál, Praha 1997.

7. FREIBERGOVÁ, Z. (ed).: Poradenství pro volbu povolání a zaměstnání na úřadech práce v České republice. Praha: NVF a NISPV, 2005. Dostupný z WWW:

http://old.nvf.cz/publikace/pdf_publikace/euroguidance/cz/poradenstvi_urady_prace.pdf. ISBN 80-86728- 25-0.

8. FRIEDMAN, Z.: Úvod do pedagogické diagnostiky [online]. KTelIV MU, 2006. Dostupný z WWW: www.ped.muni.cz/wtech/elearning/pedag_diagnostika.pdf

9. HADJ MOUSSOVÁ, Z., VALENTOVÁ, L. A KOL.: Poradenské teorie a strategie. Ped F UK, Praha 2002.

10. HANSEN, E. Kariérové poradenství: Příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Centrum Euroguidance. Praha 2007, ISBN 9788090400528. Dostupné z WWW:http://docplayer.cz/2234104-Karierove- poradenstvi.html

11. HLAĎO, P., BALCAR, J.: Sociálně-psychologické aspekty volby technického a humanitního studijního zaměření při tranzici žáků do maturitních oborů na středních školách. Studie:Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 4, s. 544–564. Dostupné z WWW:ped.muni.cz/pedor/archiv/2012/pedor12_4_tranzice_hladobalcar.pdf

12. HŘEBÍČEK, L.: Teorie kariérního vývoje a poradenství: Studijní text [online]. Masarykova univerzita, 2001. Dostupný z WWW: http://vychova-vzdelavani.cz/download/teorie-kariera.pdf

13. KOŠŤÁLOVÁ, H., CUDLÍNOVÁ, M.: Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století. Praha, EKS, 2015. Dostupný z WWW:http://www.ekscr.cz/sites/default/files/obrazky/soubory/publikace/stahnetesimetodiku_0.pdf ISBN 978-80- 87993-01- 9

14. MANSIO, v.o.s.: Spolu a jinak ve výchově a vzdělávání. Brno 2013.

15. MERTOVÁ, M., VESELÝ, J.: Spolupráce škol a úřadů práce. In BERNÝ, L. CIPROVÁ, J.,MERTIN, V. Poradce k volbě povolání: pro výchovné poradce a učitele ZŠ. Praha: Josef Raabe, 2002-. A2.2. ISSN 1801-8440.

16. MEZERA, A.: Hollandova teorie profesního vývoje a kariérové volby. Příručka vzdělávacího programu „Zájmové dotazníky v poradenské praxi výchovného poradce základní a střední školy“. Praha: PROFI, 2005. Dostupné z WWW: kaminet.cz/profi/poradci/holland.doc

17. MOJŽÍŠEK, L.: Pedagogická diagnostika: teoretické principy a metody. Brno: UJEP, 1987.

18. PEAVY, R. VANCE: Sociodynamické poradenství. Konstruktivistická perspektiva. Praha: DZS pro Centrum Euroguidance, 2013. Dostupné z WWW: http://www.euroguidance.cz/cz/publikace/sociodynamicke-poradenstvi-konstruktivisticka-perspektiva.htmlkonstruktivisticka-perspektiva.html

19. POPELKOVÁ, J. (ed). Výchovný poradce: Sborník příspěvků z Kongresu výchovného poradenství [online]. Praha: NFV, 2006. Dostupný z WWW: http://old.nvf.cz/spps/publikace2006.htm . ISBN 80-86728- 31-5.

20. STRÁDAL, J. a kol.: Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Praha: NÚV, 2013. Dostupné z WWW: http://www.nuv.cz/vystupy/navrh-koncepce-integrovaneho-systemu- karieroveho-poradenstvi

21. ŠTĚPÁNKOVÁ, T.: Metodika k sestavení individuálních plánů osobního rozvoje. Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, 1. Vydání, Praha 2014. Dostupný z WWW: http://www.cra-uzs.cz/images/1416733909_transition- metodologie-web.pdf

22. VENDEL, Š.: Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN: 978-80- 247-1731- 9

23. Výzkum služeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů na základních a středních školách v ČR: souhrnná zpráva. Praha: NÚOV, 20003. Dostupný z WWW: http://vzdelavani.unas.cz/zprava.pdf

24. ZAPLETALOVÁ, J.: Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. IPPP, 2002. Dostupný z WWW: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2267&lang=cs

 

Doporučené legislativní předpisy

1. Zákon 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2. Zákon 178/2016 Sb., platný od 20. 4. 2016, kterým se mění školský zákon 561/2004 Sb. účinný od 1. 9. 2016

3. Zákon 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změněněkterých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

4. Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 

Příloha: Ukázka portfolia

About us