INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

I. Správce osobních údajů

1. Společnost AABYSS s. r. o. Slévačská 752/36 198 00 Praha 9 – Hloubětín IČ: 25450590, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209968, (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy.

III. Zdroje osobních údajů

1. Zdroje od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formuláře na webu, sociální sítě, vizitky, přihlášky, dotazníky), veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence subjektů.

IV. Kategorie osobních údajů

-  adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení,         jméno, příjmení, titul, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství

V. Kategorie příjemců[A1]  osobních údajů subjektů

-  Ministerstvo práce a sociálních věcí

-  Ministerstvo financí

-  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

-   ostatní státní organizace a evropské organizace

-   Eurokomise a Evropský účetní dvůr a další organizace oprávněné k výkonu kontroly

-    firmy zpracovávající účetnictví

-    společnosti zajišťující zákonná a ostatní školení

VI. Účel zpracování osobních údajů

-    plnění zákonných povinností ze strany Správce

-    archivnictví dle zákona

-    účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

-    Národní soustava klasifikací

-    Evropský sociální fond

-     identifikace při školení subjektu údajů

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů provádí Správce, eventuálně zpracovatelé, s nimiž je uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů. Zpracování je prováděno v sídle správce, případně v sídle zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.   

VIII. Doba zpracování osobních údajů

1. V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností Správce, po skončení bude s nimi naloženo dle platné právní úpravy, zejm. č. 499/2004 Sb. (Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

IX. Poučení

1. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

X. Práva subjektů údajů

1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

- účelu zpracování,

- kategorii dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

- plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

2.Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:

- požádat Správce o vysvětlení,

- požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,

- je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 článku X. shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav,

- nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 čl. X., má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,

- postup podle odstavce 1 čl. X nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,

- Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je k dispozici v sídle společnosti a v Centru profesního rozvoje.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

(http://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Liberec dne: 01. 03. 2018